Podmienky inzercie na pracovne-ponuky.eu

Prevádzkovateľ: Martin Babic, Hlavná 116, 919 21 Zeleneč

Portál: www.pracovne-ponuky.eu

Používateľ: Súkromný inzerent, firemný inzerent

1. Pridávanie ponúk

1.1 Zverejnenie pracovnej ponuky
Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel. Pridávať pracovné ponuky môže len prihlásený užívateľ, ktorému profil schválil administrátor. Schvaľovací proces môže trvať až 90 dní.

a) Používateľ, ktorý zverejní ponuku je sám zodpovedný za jej obsah.

b) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.

c) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú pracovnú ponuku.

c.1 - v ktorej klient podmieňuje sprostredkovanie práce resp. prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku

c.2 - prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jednej pracovnej ponuku

c.3 - ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje

c.4 - s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo službách klienta

c.5 - duplicitne zverejnenú jedným klientom na webovej stránke

c.6 - klient neuvedie výšku spostredkovateľského poplatku, resp. akéhokoľvek poplatku, ktorý požaduje od uchádzača o zamestnanie

1.2 Cena za inzerciu
Pridávanie ponúk je zdarma okrem ponúk, ktoré su zaradené do kategórie "Práca v nočných podnikoch". Tieto ponuky sú spoplatnené sumou 1,20 €.

1.3 Spôsob pridávania ponúk
- Manuálne vkladanie ponúk prostredníctvom formuláru
- Automatický import

Automatický import znamená, že na základe zabezpečenia technickej kompatibility internetovej stránky predajcu (Používateľa) a systému pracovne-ponuky.eu môže byť jeho ponuka sťahovaná bez toho, aby ju musel manuálne zadávať a spravovať. V prípade, že máte záujem o automatický import pracovných ponúk, tak nás kontaktujte.

1.4 Kontrola inzercie
Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu pracovne-ponuky.eu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú). Administrátor si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek inzerát, ktorý bude považovať za nevhodný.

1.5 Na portáli je zakázané inzerovať
- práca s vyžadovaným poplatkom vopred
- audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou
- multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry
- erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, eskort, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky.
- služby zhodného obsahu ako je pracovne-ponuky.eu

1.6 Ďalšie zakázané praktiky
- písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek
- do názvu a textu inzerátu vkladať www adresu
- do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?)
- vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis

2. Topovanie inzerátov

2.1 Cena a platnosť topovania
Cena 1 SMS - 1,20 €
Platnosť - 7 dní

2.2 Topovanie inzerátov z kategórie "Práca v nočných podnikoch" a "Práca na doma"
Inzeráty topované v kategórii "Práca v nočných podnikoch" a "Práca na doma" budú topované len pre danú kategóriu a nebudú sa zvýrazňovať v iných častiach webu ako napríklad (úvodna stránka, krajina, mesto, práca na Slovensku, ponuky v jednotlivých krajoch atd.).

2.3 Doplnkové informácie
Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Používateľ má možnosť poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH. Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,126 Sk.

Aktiváciu doplnkových služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia). Tento spôsob platby sprostredkuje A SMS s.r.o., Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25950/B.

2.3 Fakturácia
O vystavanie faktúry za zaplatené doplnkové služby je potrebné požiadať mailom na info@pracovne-ponuky.eu v lehote do 5 dní od zaplatenia. Ak je platieb v rámci daného mesiaca viac, stačí poslať požiadavku na doklad až pri poslednej platbe. Do žiadosti je potrebné uviesť Názov organizácie (firmy), adresu, IČO, DIČ, DIČ DPH, sumu a dátum platby. V prípade nedodržania lehoty, nebude žiadosť o vystavenie faktúry akceptovaná.

4. Zodpovednost za škodu

a) Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah pracovnej ponuky a za jej gramatickú správnosť.

b) Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke

c) Používateľ sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

4. Ochrana osobných údajov

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli pracovne-ponuky.eu dobrovoľne a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.